Privacyverklaring

Marylse Vis Acupunctuur

Marylse Vis Brederostraat 3 5671 VN Nuenen 

Lid Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA)
Lid Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener. 

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen: 

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens 
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. 

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren. 

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl 

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht. 

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken). 

Voor de details van het privacybeleid, zie onderstaand document Privacybeleid. Hierin vindt u precies welke gegevens genoteerd worden en waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd. Ontwikkeld en uitgegeven door 

Privacybeleid

Gegevens Zorgverlener

Marylse Vis Acupunctuur
Marylse Vis
Brederostraat 3
5671 VN Nuenen
06-18783497
info@marylsevis-acupunctuur.nl
www.marylsevis-acupunctuur.nl

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming.

Doel gegevensvastlegging

(para-)medische behandeling
behandeling acupunctuur
administratie, maken van afspraken
✓ innen van consultkosten
facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
✓ verzenden nieuwsbrief
voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier

✓ naam, adres, woonplaats
✓ telefoonnummer
✓ e-mailadres
✓ geboortedatum
✓ zorgverzekeringsnummer
✓ bankrekening t.b.v. incasso
✓ medische gegevens
relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

Bij minderjarigen < 16 jaar

naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
✓ voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Zorgnota

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.

✓ uw naam, adres, woonplaats
uw klantnummer en/of geboortedatum
✓ de datum van de behandeling
korte omschrijving van de behandeling
prestatiecode, bijvoorbeeld 24104 acupunctuur
✓ de kosten van het consult

Uw rechten:

Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
✓ Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
✓ U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;
Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke. (zie bovenaan dit schema)

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

Bedrijf praktijksoftware
Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email

gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

niet van toepassing

Met betrekking tot online afspraken maken

✓ niet van toepassing

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

Berichten die u plaatst op het digitale gastenboek of onze Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.
Ons cookiebeleid is te vinden op de website.

Digitale Nieuwsbrief

Uw toestemming wordt gevraagd voor het toesturen digitale Nieuwsbrief
U kunt ten allen tijden aangeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen door dit per email aan te geven

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Meldplicht datalekken

Wij beschikken over een protocol datalekken.

Overig

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG